BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2812/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

Trả lời công văn số 609 ngày 15/05/2007 về việc xác nhận nộp thuế hải quan của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra trên hệ thống KT 559 của ngành Hải quan và báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan xác nhận tại thời điểm ngày 25/05/2007, Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực than nội địa – MST: 0100100015013 (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI) không có nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách khác của hàng hoá xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An