BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2812/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 100/C48 -P4 ngày 4/3/2015của Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng - Bộ Công an (C48) về chính sách thuế đối vớisố tiền 3.848.000 USD của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long trong hợp đồngnhập khẩu 520kg nguyên liệu Oseltamivir đ sản xuấtTamiflu bán cho Bộ Y tế.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đã có ý kiếnbáo cáo Tổng cục Thuế tại công văn số 223/CT-KTT ngày 6/5/2015 và công văn số 162/CT-KTT ngày 26/3/2015.

Tổng cục Thuế đã tổng hợp ý kiến báo cáo của Cục Thuế tỉnhVĩnh Long, đề xuất phương án giải quyết và gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc BộTài chính về vấn đề nêu trên. Theo ý kiến tham gia của Cục Tài chính doanh nghiệp(BTC) thì: Theo kết luận của Thanh traChính phủ và trong khi Thanh tra Chính phủ có biên bản yêu cầu Công ty CP Dược phẩmCửu Long nộp số tiền 3.848.000 USD về TK tạm giữ của Thanh tra Chính phủ để chờxử lý thì ngày 8/2/2011 Công ty có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo đã thanh toánchuyển trả cho nước ngoài số nợ 3.848.000 USD nêu trên; đồng thời Cục Tài chínhdoanh nghiệp cũng có kiến nghị cơ quan Thuế cần kiểmtra cụ thể trước khi trả lời cơquan điều tra. Tổng cục Thuế thấy rằngcác nội dung do Cục Tài chính doanh nghiệp phản ánh là các nội dung quan trọngvà cần thiết trong quá trình nghiên cứu, trả lời, tuy nhiên chưa được đề cậptrong các công văn báo cáo của Cục Thuế Vĩnh Long (là cơ quan thuế quản lý trựctiếp). Do đó, để có đầy đủ cơ sở xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ trả lời C48, Tổngcục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, báo cáo cụ thể đến nay đơn vị đã trả cho nhà cung cấpnước ngoài đối với số nợ 3.848.000 USDhay chưa; đồng thời gửi bổ sung kết luận của Thanh tra Chính phủ tại đơn vị vàcác tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết vàthực hiện. Công văn báo cáo kèm hồ sơ liên quan gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 18/7/2015

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, CS (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang