VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2812/VPCP-KGVX
V/v Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chương trình giảm nghèo bền vững

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về GNBV;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhận giúp đỡ huyện nghèo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, TrưởngBan Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững quyết định tổ chức Hội nghị trựctuyến toàn quốc nhằm đánh giá việc thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trìnhmục tiêu quốc gia giảm nghèo, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và định hướng thờigian tới.

Thời gian tổ chức Hội nghị: bắt đầutừ 13 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2013.

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị, đềnghị các Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhận giúp đỡ huyện nghèo tập trungvào các nội dung sau:

1. Các Bộ là thành viên Ban Chỉ đạorà soát để kiến nghị bổ sung hoặc ban hành mới đối với các chính sách đã hếthiệu lực hoặc bất cập; khẩn trương gửi ý kiến tham gia vào Báo cáo gửi về Bộlao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất vào ngày 12 tháng 4 năm 2013.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhận giúp đỡ huyện nghèokhẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại văn bảnsố 2771/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 4 năm 2013, gửi kết quả về Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội chậm nhất vào ngày 12 tháng 4 năm 2013 để kịp tổng hợp.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo thành phần mời dự họp trựctuyến, gồm: đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cácthành viên Ban chỉ đạo về giảm nghèo và một số cơ quan liên quan ở địa phương.

Các địa phương chủ động bố tríphòng họp trực tuyến để tổ chức họp trong thời gian trên.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnhBáo cáo, dự kiến Chương trình hội nghị (nêu rõ danh mục các báo cáo, tham luậnsẽ trình bày tại Hội nghị trực tuyến), gửi Văn phòng Chính phủ vào chiều ngày14 tháng 4 năm 2013 để kịp gửi qua mạng đến các đại biểu dự họp.

5. Phó Thủ tướng yêu cầu các thànhviên Ban Chỉ đạo Trung ương, các đại biểu địa phương chủ động bố trí thời gian,tham gia dự họp theo đúng thành phần.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước biết, thực hiện./.

Địa chỉ gửi tài liệu: VPCTGN@yahoo.com.vn(e-mail của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các vụ: TH, Cổng TTĐT, Cục Quản trị;
- Lưu: VT, KGVX (3), md

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định