BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2812TCT/NV6
V/v: chiết khấu, giảm giá hàng bán

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Kế toán và tư vấn Sài Minh
(Đ/c: 315D Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q3 - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/2003/SM-TCT ngày 8 tháng 4 năm 2003 của Công ty TNHH Kế toán và tư vấn Sài Minh hỏi về việc xin hướng dẫn về thủ tục hoá đơn, chứng từ phương pháp hạch toán về chiết khấu bán hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.6, Mục IV, Phần Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Hàng hoá, dịch vụ bán áp dụng hình thức giảm giá thì giá bán ghi trên hoá đơn là giá đã được giảm.”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty có giảm giá cho khách hàng, khi ghi hoá đơn phải ghi theo giá đã được giảm.

Về hạch toán kế toán, do ghi theo giá đã được giảm nên Công ty hạch toán doanh thu như sau:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thực tế thanh toán)

Có TK 511 (Theo giá đã được giảm ghi trên hoá đơn)

Có TK 3331 - Tiền thuế GTGT phải nộp.

Các trường hợp giảm giá nhưng khi ghi hoá đơn Công ty không ghi theo giá đã được giảm là không đúng với quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương