VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2813/VPCP-V .I
V/v phát hiện, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bảnsố 959/BKHCN-TĐC ngày 01 tháng 4 năm 2015 về kết quả thanh tra, kiểm tra về đolường trong kinh doanh xăng dầu (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn XuânPhúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệtại Văn bản số 959/BKHCN-TĐC ngày 01 tháng 4 năm 2015. Bộ Công an chủ trì, phốihợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương có kế hoạch điều tra, pháthiện, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu; báo cáo Thủ tướngChính phủ kết quả trong tháng 9 năm 2015.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra đểphát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi gian lận trong kinh doanhxăng dầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC, HC;
- Lưu: VT, V.I (3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ