BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2814TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ khuyến mại quảng cáo

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Kimberly Clark

Trả lời công văn số 0606/KCVN ngày 6 tháng 06 năm 2003 của Công ty TNHH Kimberly Clark hỏi về hoàn thuế GTGT của dịch vụ quảng cáo, khuyến mãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27 tháng 5 năm 2003, Tổng cục thuế đã có công văn số 1850 TCT/NV5 trả lời Công ty TNHH Kimberly Clark, trong đó nêu rõ: Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3b11. Mục I. Phần thứ hai Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH Kimberly Clark có khoản chi phí cho hoạt động khuyến mại quảng cáo trong năm 2000 vượt mức khống chế (5%) thì khoản chi nằm ngoài mức khống chế trên sẽ không được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế GTGT đầu vào tương ứng với chi phí khuyến mại, quảng cáo bị loại nói trên sẽ không được hoàn hoặc khấu từ.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty TNHH Kimberly Clark biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến