BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2815/TCHQ-TXNK
V/v hạch toán kế toán

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn 517/HQCB-NV ngày 15/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng báo cáo vướng mắchạch toán tiền lệ phí hải quan trên chương trình KT559, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2006/TT-BTCngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khácđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng hạchtoán kế toán thu nộp lệ phí hải quan theo hướng dẫn tại sơ đồ 3.5.1 Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Cao Bằng và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn