BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2815/TCHQ-TXNK
V/v Trả lời Công hàm của Đại sứ Quán Hàn Quốc tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xãhội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội và trân trọngphúc đáp công hàm số KEV- 11 - 481 ngày 20/5/2011 của Đại sứ quán Hàn Quốc tạiHà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tưcủa Công ty TNHH một thành viên Keangnam - Vina, như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 21Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế hướng dẫn từ khoản 7 đến khoản 18Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nếu đáp ứng điều kiện miễn thuế từ 2 khoảntrở lên, người nộp thuế được lựa chọn áp dụng quy định miễn thuế tại khoản cómức miễn thuế cao nhất.

Trường hợp của Công ty TNHH mộtthành viên Keangnam - Vina, nếu Công ty được cấp (giấy chứng nhận đầu tư, Giấyphép đầu tư trước ngày Thông tư 79/2009/TT-BTC có hiệu lực, đăng ký danh mụcvào thời điểm Thông tư 79/2009/TT-BTC (ngày 4/6/2009) thì thực hiện theo hướngdẫn tại điểm a khoản 21 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009. Đềnghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH một thành viênKeangnam - Vina căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nộilời chào trân trọng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường