BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2816/TCHQ-KTTT
V/v: làm thủ tục nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1248/HQTP-NV ngày 14/05/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xin làm thủ tục nhập khẩu của Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Để có cơ sở xem xét xóa nợ thuế đối với khoản nợ thuế: 21.612.837.170 đồng cho Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, ngày 21/12/2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7312/TCHQ-KTTT đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty bổ sung hồ sơ. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và yêu cầu Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương khẩn trương gửi bổ sung hồ sơ về Tổng cục trước ngày 30/06/2007.

2) – Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 01/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong thời gian chờ hoàn tất hồ sơ và xem xét xóa nợ thuế, để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá và phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng với điều kiện ngoài khoản nợ thuế nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác; đồng thời yêu cầu Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương phải có văn bản cam kết gửi bổ sung hồ sơ theo đúng thời hạn trên. Giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp, nếu quá thời hạn nêu trên doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ hoặc không có lý do chính đáng, khách quan thì áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An