BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2816/TCT-QLN
V/v: quản lý thuế đối với 2 công ty vàng

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi : Cục Thuế tỉnh QuảngNam

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 4420/CT-QLN ngày 29/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Namv/v báo cáo tình hình quản lý thuế đối với Công ty TNHH khai thác vàng BồngMiêu và Công ty TNHH vàng Phước Sơn (sau đây gọi tắt là công ty vàng). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vềviệc thực hiện cưỡng chế đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn.

- Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuếquy định:

“Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo được thực hiện khikhông áp dụng được các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng các biệnpháp cưỡng chế trước đó nhưngchưa thu đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế theo quyết địnhhành chính thuế; trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp khu trừ một phần tiền lương hoặc thunhập thì chỉ áp dụng đối với người nộpthuế là cá nhân.”

- Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo mà có thông tin, điều kiện đểthực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chếcó quyền quyết định chấm dứt biện pháp cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyếtđịnh thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đ bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trênthì nếu không thực hiện được cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấugiá tài sản kê biên hoặc đã thực hiện nhưng không thu đủ số tiền thuế theo quyếtđịnh cưỡng chế thì chuyển sang biện pháp tiếp theo là biện pháp thu tiền, tài sảnkhác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.

Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháptiếp theo là biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế mà cóthông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì chấm dứt biệnpháp cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡngchế trước (biện pháp trích tiền từ tài khoản; thông báo hóađơn không còn giá trị sử dụng; kê biên tài sản, bán đấu giátài sản kê biên) để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiềnthuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC nêu trên.

2. Về việc Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đề nghị cho phép xuất hóa đơn bán lẻ cho mỗi lần bán hàng của Công ty

Ngày 03/7/2015, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 2909/UBND-KTTH đề nghị chấp thuận cho Công ty được cấphóa đơn cho từng lần bán sản phẩm. Việc này, Tổng cục Thuế đã báocáo Bộ và đang chờ ý kiến chỉ đạo củaLãnh đạo Bộ.

3. Về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấyphép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 21/11/2005 hết hiệu lựcthi hành và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, trong đókhông có quy định việc thu hồiGiấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Về việc này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5537/TCT-KK ngày 11/12/2014về việc xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lýthuế, trong đó có hướng dẫn về việc thuhồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công văn đính kèm).

4. Về đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn việc tính thuế tài nguyên.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã tổng hợp ý kiến tham gia của cácBộ, ngành và đang trình Bộ dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CPcủa Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luậtvề thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định.

Tổng ccThuế thông báo để Cc Thuế tỉnh QuảngNam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC - Tổng cục Thuế;
-
Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn