BỘ TÀI CHÍNH
----------------------
V/v: giảm giá gassau điều chỉnh thuế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: - Các Doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Từ ngày 01/3/2012, giá gas (LPG) trên thị trường thế giới tăng cao (giá CP), đã tác động đẩy giá bán trong nước tăng, vì vậy, một số doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gas trong nước đã thực hiện điều chỉnh tăng giá bán gas trong nước tăng khoảng 52.000đồng/bình 12kg.
Để giảm bớt tác động của giá thị trường thế giới tăng đến giá thị trường trong nước và để góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, theo đó mức thuế suất thuế nhập khẩu gas được giảm từ 5% xuống còn 0%. Thời gian thực hiện kể từ ngày ký.
Căn cứ quy định tại Thông tư trên, Bộ Tài chính yêu cầu:
1. Các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối thực hiện ngay việc giảm giá bán gas trong nước và chỉ đạo các Tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống giảm giá tương ứng với việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu gas đã được giảm. Thời gian thực hiện từ ngày Thông tư nói trên có hiệu lực thi hành.
2. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục quản lý thị truờng kiểm soát thực hiện yêu cầu trên. Nếu các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gas không thực hiện, yêu cầu Sở Tài chính xử lý và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Bộ Tài chính Thông báo để các Doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính);
- Hiệp hội Gas;
- Cục quản lý Thị trường (Bộ CT);
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: VT, QLG.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
(đã ký)
Nguyễn Tiến Thỏa

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?