BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2817/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK PTVC hành khách vốn đầu tư nước ngoài

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Liên doanh vận chuyển Quốc tế Hải Vân
(100/40, phố Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP Hà Nội)

TổngCục Hải quan nhận được công văn số 92/CV-LDHV ngày 20/6/2006 của Công ty Liêndoanh Quốc tế Hải Vân về thuế nhập khẩu ôtô vận tải hành khách công cộng, tạotài sản cố định của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theoquy định tại điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 củaChính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì “Hàng hóa nhậpkhẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lụcI hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005của Chính phủ, bao gồm: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùngtrong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận; phương tiệnvận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiệnthủy được miễn thuế nhập khẩu”.

Theoquy định tại điểm 3, Điều 27, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chínhphủ, thì: “Đối với các dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư. Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu caohơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện mức ưu đãi chothời gian còn lại: trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưuđãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghịđịnh này cho thời gian ưu đãi còn lại”.

Căncứ vào các quy định như đã nêu ở trên, thì xe ôtô vận tải hành khách công cộngtừ 24 chỗ ngồi trở lên của Công ty Liên doanh vận chuyển Quốc tế Hải Vân theoGiấy phép đầu tư số 821/TM-XNK ngày 17/11/2004 của Sở Thương mại và Du lịch HảiDương cấp trước ngày 01/1/2006, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu số xe cònlại (38 chiếc) theo kế hoạch nhập khẩu đã được duyệt. Công ty Liên doanh vậnchuyển Quốc tế Hải Vân sử dụng sai mục đích sẽ bị truy thu thuế theo quy định.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh vận chuyển Quốc tế Hải Vân được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An