BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2818/TM-ĐT
V/v: nhập khẩu kính phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Công ty liên doanh hữu hạn Việt – Trung kính gương Long Giang

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 199/CV-2001 ngày 10/7/2001 và số 200/CV-2001 ngày 13/7/2001 về việc nhập khẩukính trắng phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu,

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 541/GP ngày22/02/1993 do Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầutư) cấp;

Căn cứ Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001của Bộ Thương mại Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóathời kỳ 2001 - 2005;

Căn cứ Hợp đồng xuất khẩu số 01/LGKD /01 ngày05/7/2001 ký giữa Công ty liên doanh hữu hạn Việt - Trung kính gương Long Giangvà KYDUYEN TRADE CO., LTD Trung Quốc;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty được nhập khẩu 95.000 m2 kínhtrắng phẳng của Công ty TNHH Thương mại Kỳ Duyên (KYDUYEN TRADE CO., LTD), địachỉ số 7 Bắc đường Phú Du, thành phố cảng Phòng Thành, Quảng Tây Trung Quốc,trị giá khoảng 160.000 USD, để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, cụ thể:

1- Kính trắng phẳng, độ dầy 3mm (±0,01mm) 30.000m2.

2- Kính trắng phẳng, độ dầy 4,5mm (±0,01mm) 60.000m2.

3- Kính trắng phẳng, độ dầy 10mm (±0,01mm) 5.000m2.

Kính nguyên liệu nhập khẩu nêu trên chỉ được sửdụng sản xuất sản phẩm theo quy định tại Giấy phép đầu tư tại nhà máy của Côngty, không được bán ra thị trường, hoặc dùng vào mục đích khác. Toàn bộ sản phẩmsản xuất ra từ số kính nguyên liệu nhập khẩu nêu trên phải xuất khẩu, khôngđược tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Công ty chịu trách nhiệm về định mức nguyên liệusản xuất hàng xuất khẩu.

Đề nghị Công ty gửi Hợp đồng xuất khẩu sản phẩmvề Bộ Thương mại.

Việc nhập khẩu thực hiện sau khi đã gửi Hợp đồngxuất khẩu nêu trên về Bộ Thương mại và theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Namvà các quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2001.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu