BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2818TC/VP
V/v đính chính Quyết định số 23/2003/QĐ-BTC ngày 25/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao
- Toà án nhân dân tối cao
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Ngày 25/2/2003 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 23/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Do sơ suất trong khâu in ấn, Bộ Tài chính xin đính chính hai điểm tại Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự của chủ xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 23/2003/QĐ-BTC ngày 25/2/2003 về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

Mục 3. Quy định khác:

- Khoản 3.4. Xe máy chuyên dùng ghi là “tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng không kinh doanh vận tải dưới 3 tấn quy định tại mục III.A.I, nay đọc là “tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng không kinh doanh vận tải dưới 3 tấn quy định tại mục III.B.I”.

­- Khoản 3.6.2. Phí bảo hiểm dài hạn: Mức phí áp dụng của thời hạn trên 21 đến 24 tháng ghi là “160%” nay đọc là “168%”.

Bộ Tài chính xin thông báo để Quý cơ quan, đơn vị biết. Bộ Tài chính xin chân thành cảm ơn./.

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Việt Hồng