TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/GSQL-TH
V/v thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty Marubeni Corporation.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin.
(Đ/c: Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 474/TTTC-XNKII ngày 05/4/2013 của Côngty Cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin về việc xin gia hạn đối với lô hàngxút lỏng của Công ty Marubeni Corporation đang gửi kho ngoại quan Công ty Cổphần hóa dầu Vạn An. Căn cứ Điều 48 Luật Hải quan năm 2005, Căn cứ Điều 24 Nghịđịnh 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ gửi kèm tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan thìCông ty Marubeni Corporation là chủ hàng gửi kho ngoại quan Công ty CP hóa chấtVạn An lô hàng xút lỏng theo hợp đồng số 004/HDKNQ-VA-2011 ngày 10/10/2011 vàHợp đồng số 005/HDKNQ ngày 03/11/2011. Việc chấp hành các quy định của nhà nướcvề thủ tục hải quan, thời hạn gửi kho ngoại quan thuộc trách nhiệm của Công tyMarubeni Corporation và Công ty CP hóa dầu Vạn An.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phầnDu lịch và Thương mại - Vinacomin biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha