BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH SX&TM Bảo Quang
(Đ/c: 41 Đường Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1226/VP-BQ ngày 23/12/2013 của Công ty TNHH SX&TM Bảo Quang khiếunại lần 2 về trị giá tính thuế mặt hàng thạch dạng lỏng Vita Jelly Drink cácloại, xuất xứ Indonesia nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 102937/NKD01 ngày26/7/2013 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhvà đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầutại Quyết định số 75/QĐ-GQKN ngày 03/12/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại vàhồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếunại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật Khiếu nại;Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Thông báo về việc nghi vấn trịgiá khai báo, Thông báo về việc xác định mức bảo đảm, Biên bản tham vấn, Quyếtđịnh ấn định thuế, Biên bản đối thoại lần 1.

- Phương án kinh doanh, hóa đơn giátrị gia tăng.

- Các chứng từ tài liệu khác cóliên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao chứng từ tài liệu nêu trêncó dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu này) và gửivề Tổng cục Hải quan trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ban hành công văn nàyđể được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổsung hồ sơ thì Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luậtđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH SX&TM Bảo Quang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn