BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 282/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Công ty TNHH DOOLIM VINA
(Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Long Hiệp, Bến Lức, Long An)

Trả lời công văn số 2710/CV-DLngày 27/10/2008 của Công ty TNHH Doolim Vina (Công ty) về việc kê khai, khấutrừ thuế GTGT đối với hàng hoá gia công xuất khẩu của Chi nhánh công ty; Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, Mục II, Phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế quy định: "Trường hợp người nộp thuế có đơn vịtrực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sởchính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quanthuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trựctiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tạitrụ sở chính của người nộp thuế".

Căn cứ quy định trên, trường hợpChi nhánh Công ty TNHH Doolim Vina (Chi nhánh) là đơn vị hạch toán phụ thuộc,chỉ thực hiện các thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công xuất khẩu theogiấy uỷ quyền của Công ty, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thuthì khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp này việc hoànthuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1901/TCT-CS ngày19/05/2008 của Tổng cục Thuế .

Trường hợp Chi nhánh có con dấuriêng, có mở tài khoản tại ngân hàng, đã đăng ký nộp thuế riêng, và sử dụng hoáđơn riêng thì khi xuất khẩu hàng hoá, Chi nhánh được áp dụng thuế suất thuếGTGT 0% và được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện quyđịnh tại điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. Đối với hàng gia công xuất khẩu, Chinhánh chỉ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu Chi nhánh trực tiếp ký hợpđồng gia công với nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Doolim Vina được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương