BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2820/BKH-QLĐT
v/v: thực hiện luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Văn phòng trung ương và các ban của đảng
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội
- Văn phòng chủ tịch nước
- Văn phòng quốc hội, văn phòng chính phủ
- Tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91

Ngày 29/11/2005, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Đấu thầu (Luật số 61/2005/QH11 ). Luật Đấu thầu đã có hiệu lực thi hành từ 01/4/2006 và Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu đang được Chính phủ xem xét. Do vậy, để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu trong thời gian chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản 2025/VPCP-CN ngày 17/4/2006), Bộ KH&ĐT xin hướng dẫn thực hiện tạm thời công tác đấu thầu như sau:

1. Kể từ ngày 01/4/2006, việc triển khai thực hiện đấu thầu phải căn cứ theo Luật Đấu thầu. Trong thời gian chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu có thể tham khảo các nội dung liên quan trong Quy chế Đấu thầu (ban hành kèm theo các Nghị định 88/1999/NĐ-CP 14/2000/NĐ-CP và 66/2003/NĐ-CP ) và các Thông tư hường dẫn thực hiện nhưng đảm bảo không trái với quy định của Luật Đấu thầu;

2. Trường hợp hồ sơ mời thầu (bao gồm hồ sơ yêu cầu) được phát hành trước ngày 01/4/2006 thì việc đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của Quy chế Đấu thầu và các Thông tư hướng dẫn kèm theo. Các nội dung khác đã được phê duyệt trước ngày 01/4/2006 nhưng đến nay chưa tổ chức thực hiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu;

3. Thông báo này hết hiệu lực khi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT các Tỉnh, Thành phố;
- Lưu: Vụ QLĐT, VT.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc