BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2821/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 23 tháng06 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời Công văn số 1355/CT-THN VDT

- Tại Điều 1, Điều 3 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất

Điu1. Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các á thuê đất theo quy định tại

Điu 3. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này, giaoChủ tịch ác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian được cấp có i tượng quy định tại Điều 1 Quyết địnhnày được tạm nộp tiền thuê đất theo mức đã nộp năm 2010; sau khi được cấp có thm quyn quyết định giảm tiền thuê đất sẽ nộps còn thiếu (nếu có) theo quyđịnh và không bị phạt chậm nộp còn thiếu. Trường hợp không được cơquan có còn thiếu này.”

- Tại Điều 2 Thông tư s 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghịquyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khókhăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:

1. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối vớicác tháng 12 năm2010 của

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiềnthuê đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn s 17969/BTC-QLCS ngày 30 tháng 12 năm2011 của Bộ Tài chính và cácvăn bản của Bộ n

- Tại điểm 1 Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày30/12/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1- Đối tượng được giảm tiền thuê đất.

Đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tạiĐiều 1 ng ngành kinh tế của ViệtNam.

Đối với các tổ chức

1.1- Trường hợp trong diện tích đất thuê tính thu tiềnthuê đất tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho mục đích sản xuất thì tổchức kinh tế được giảm tiền thuê đất của phần diện tích này theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg và hưng dẫn tại

1.2- Trường hợp trong diện tích đất thuê tính thu tiềnthuê đất không tách riêng được phần diện tích phục vụ cho mục đích sản xuất vàdiện tích phục vụ mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ thì tiền thuê đấtphân b cho mục đích sản xuất đượcxác định theo tỷ lệ trên doanh thu.

…”

Căn cứ quy định nêu trên,

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum đượcbiết./.


- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn