TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28210/CT-HTr
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Nam Sơn
(Địa chỉ: Thôn Kim
Âu, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội)
MST: 0100364064

Trả lời câu hỏi củaCông ty TNHH Nam Sơn tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để tháo gkhó khăn về chính sách thuế và thủtục hành chính thuế tổ chức vào ngày 27/05/2014, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiếnvề nguyên tắc như sau:

1. Về hóa đơn xuất khẩu:

Câu hỏi:

Trong điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014không đề cập đến hóa đơnxuất khẩu. Vậy, đơn vị có tiếp tục đượcsử dụng hóa đơn xuất khẩu đi với hoạt động xuất khẩu hàng hóa hay không? Nếu không được tiếp tục sử dụng nữathì những vấn đề liên quan như: thủ tục hủy hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn thay thế hóa đơn xuất khẩu được quy định trongvăn bản nào, thời gianáp dụng từ ngày nào?

Tr lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Chương VI Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/05/2010 vàNghị định số04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014của Chính phủ quy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định vềhiệu lực thi hành:

"3. Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhậnThông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổchức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hànhtheo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư s 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 củaBộTài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tụcsử dụng thì đăng ký s lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản trực tiếp chậm nhất là ngày31/7/2014 (Mẫu số3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng kýtheo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn xuất khẩutheo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bánhàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa,cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này."

- Căn cứ công văn số 1412/TCT-CS ngày 25/04/2014 của Tổng cục thuế hướngdẫn sử dụng hóa đơn xuất khẩu:

"Từ ngày 01/03/2014 các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã phát hành hóa đơn xuất khẩu nếu có nhu cầu vẫn được tiếptục sử dụng hóa đơn xuất khẩu"

Căn cứ quy định trên, trường hợp từ ngày 01/03/2014, Công tyTNHH Nam Sơn đã phát hành hóa đơn xuất khẩu nếu nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Công ty phải đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn vàgửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèmtheo Thông tư 39/2014/TT-BTC ) để được tiếp tục sử dụng. Từ ngày 01/06/2014, cơquan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Công ty thực hiện hủy hóađơn xuất khẩu theohướng dẫn tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng chohoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

2. Về tài khoản ngân hàng:

u hỏi:

Trong nội dung thứ 2 Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 có đoạn:"Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sangtài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phi là tài khoản đã đăng ký hoặc thôngbáo với cơ quan thuế"...

Vậy trong trường hợpđơn vị mua hàng với hóa đơn từng lần từ hai mươi triệu đồng trở lên và thanhtoán cho bên bán bằng tài khoản đơn vị đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng đơn vịkhông biết tài khoản của bên bán đã đăng ký với cơ quan thuế hay chưa thì đơn vị có được coi như đã đáp ng điều kiện thanh toán qua ngânhàng đ được khấu trừ thuế GTGT không?

Tr lời:

- Căn cứ Điều 14, Điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về nguyên tắc và điều kiện khấutrừ thuế GTGT đầu vào.

- Căn cứ Điều 9 Chương I Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/07/2013 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của người nộp thuế phải đăngký tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị mua hàng đáp ứngđược đầy đủ các nguyên tắcđiều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vàotheo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì đơn vị mua đượckhấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vịbiết để thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế s 4;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến