TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28214/CT-HTr
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH hệ thống kỹ thuật ứngdụng
(Địa chỉ: Phòng 604, s
8 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0100785746

Trả lời công văn số 140514/ATS-CV-TCKT-01 ngày 14/05/2014của Công ty TNHH hệ thống kỹ thuật ứng dụng hỏi về chính sách thuế, Cục thuếThành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Chương III Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 của Quốc hội quy định về doanh nghiệp công nghệ cao:

"Điều 18. Doanh nghiệp công nghệ cao

2. Doanh nghiệp công nghệ cao có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều nàyđược ưu đãi, h trợ như sau:

a) Hưởng ưu đãi cao nhất theo quy địnhcủa pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng; thuế xuất khu, thuế nhập khu;

b) Được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệcao."

- Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanhnghiệp:

+ Tại Tiết d Khoản 1, Khoản 6 Điều 15 quy định về thuế suấtưu đãi:

"1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đi với:

d) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứngdụng công nghệ cao.

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp hoặc đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của các văn bản quyphạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp mà được cấp Giấy chứng nhận doanhnghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì mứcưu đãi đi vớidoanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ caođược xác định bằng mức ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanhnghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản1 Điều 16 Nghị định này trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng (cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có);

6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều nàyđược tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đu tư mới; đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanhnghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được công nhận làdoanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đi với dự án ứng dụng công nghệ cao được tínhtừ ngày được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao."

+ Tại Khoản 4 Điều 16 quy định về miễn thuế, giảm thuế:

"Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao,doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khoản 1 Điều này được tính từ thời điểm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệpnông nghiệp ứng dụng công nghệ cao."

Căn cứ quy định trên, đề nghị Công ty TNHH hệ thống kỹ thuậtứng dụng đối chiếu tình hình thực tế phát sinh với các văn bản quy phạm phápluật trích dẫn trên đây để thực hiện theo đúng quy định.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời Công ty TNHH hệ thống kỹthuật ứng dụng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- P. Kiểm tra 4;
- P. Pháp chế;
- Lưu VT, HTr.(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến