BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2822/BGDĐT-GDMN
V/v: Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TENT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đàotạo

Để thống nhất việc thực hiệnkiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTENT), đảm bảo trung thực, khách quan và phù hợp với chủ trương đổi mới quảnlý ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánhgiá kết quả và hồ sơ PCGDMN TENT như sau:

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn (gọi chung là đơn vị cấp xã) tự kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêuPCGDMNTNT của đơn vị;

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thịxã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là đơn vị cấp huyện) kiểm tra 100% sốđơn vị cấp xã;

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương (gọi tắt là đơn vị cấp tỉnh) kiểm tra 100% số đơn vị cấphuyện; tại mỗi huyện, kiểm tra hồ sơ của 100% số đơn vị cấp xã; kiểmtra thực tế ít nhất 2/3 số đơn vị cấp xã;

4. Bộ GDĐT kiểm tra đơn vị cấp tỉnhtheo nguyên tắc “kiểm tra xác suất”, cụ thể như sau:

Kiểm tra hồ sơ của tất cả cácđơn vị cấp huyện; kiểm tra thực tế ít nhất 2/3 số đơn vị cấp huyện (đảmbảo có huyện vùng thuận lợi, vùng khó khăn); tại mỗi huyện kiểm trangẫu nhiên ít nhất 2 – 3 đơn vị cấp xã nhằm thẩm định tính xác thực các nhậnđịnh, số liệu trong báo cáo, đối chiếu các tiêu chuẩn PCGDMN TENT theo quy địnhtại Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT .

B. QUY TRÌNH KIỂM TRA

Căn cứ vào tiêu chuẩn PCGDMNTENT, việc kiểm tra, công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDMN TENT thực hiệntheo trình tự sau:

1. Các đơn vị cấp xã tự kiểmtra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, lập báo cáo, trình cấp trênquản lý trực tiếp đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn;

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, kiểmtra và ban hành quyết định công nhận đối với đơn vị cấp xã;

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểmtra và ban hành quyết định công nhận đối với đơn vị cấp huyện;

4. Bộ GDĐT kiểm tra và ban hành quyếtđịnh công nhận đối với các đơn vị cấp tỉnh.

C. HỒ SƠ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦMNON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI

I. Hồ sơ của đơn vị cấp xã

1. Hồ sơ phổcập

a) Các văn bản chỉ đạo: Các văn bảnliên quan đến công tác PCGDMNTENT của cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã(đóng riêng thành tập, có mục lục, bìa; sắp xếp theo trình tự thời gian);

b) Phiếu điều tra đến hộ gia đình(đóng thành tập);

c) Sổ theo dõi trẻ em trong độ tuổichuyển đi, chuyển đến, khuyết tật có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước;

d) Sổ theo dõi tổng hợp của đơnvị.

2. Hồ sơ công nhận đạt chuẩn

a) Báo cáo tình hình thựchiện và kết quả PCGDMNTENT của đơn vị, kèm theo các biểu thống kê tổng hợptrẻ em trong diện PCGDMNTENT, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và tài chính choPCGDMN TENT (theo mẫu). Báo cáo phải được thông qua Ban chỉ đạo, Trưởng Banchỉ đạo ký, đóng dấu của UBND cấp xã;

b) Biên bản tự kiểm tra;

c) Tờ trình cấp huyện đề nghị kiểmtra công nhận đạt chuẩn phổ cập;

d) Quyết định thành lập đoàn tự kiểmtra của UBND cấp xã;

e) Quyết định thành lập đoàn kiểmtra công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT của cấp huyện đối với cấp xã;

g) Biên bản kiểm tra của cấp huyệnđối với cấp xã;

h) Quyết định của UBND cấp huyệncông nhận xã đạt chuẩn PCGDMN TENT .

II. Hồ sơ của đơn vị cấp huyện

1. Hồ sơ phổ cập

a) Cácvăn bản chỉ đạo: Các văn bản liên quan đến công tácPCGDMN TENT của cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã (đóng riêng thành tập, có mụclục, bìa; sắp xếp theo trình tự thời gian), đảm bảo tính hệ thống theotừng năm và tính pháp lý;

b) Báocáo tình hình thực hiện và kết quả PCGDMN TENT kèm theo biểu thống kê tổng hợptrẻ em trong diện PCGDMN TENT, đội ngũ giáo viên mầm non, cơ sở vật chất và kinhphí cho PCGDMN TENT của đơn vị (theo mẫu). Báo cáo phải được thông qua Banchỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo ký tên, đóng dấu của UBND cấp huyện; tổnghợp số liệu thống kê phải đảm bảo tính hệ thống, chính xác;

c) Biểu thống kê tổng hợptrẻ em trong diện PCGDMN TENT, đội ngũ giáo viên mầm non, cơ sở vật chất vàtài chính cho PCGDMN TENT của cấp huyện được tổng hợp từ số liệu của các đơnvị xã, đóng thành tập theo thứ tự: biểu của đơn vị cấp huyện đến các đơn vịcấp xã;

d) Hồ sơ công nhận cácđơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDMN TENT.

2. Hồ sơ công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn

- Tờ trình cấp tỉnh đềnghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tracông nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT của cấp tỉnhđối với cấp huyện;

- Biên bản kiểm tra PCGDMNTENT của đoàn kiểm tra cấp tỉnh đối với cấp huyện;

- Quyết định của UBND cấp tỉnh côngnhận huyện đạt chuẩn PCGDMN TENT.

III. Hồ sơ của đơn vị cấp tỉnh

1. Hồ sơ phổ cập

a) Các văn bản chỉ đạo: Các văn bảnliên quan đến công tác PCGDMN TENT của cấp Trung ương, tỉnh (đóng riêng thànhtập, có mục lục, bìa; sắp xếp theo trình tự thời gian), đảm bảo tính hệthống theo từng năm và tính pháp lý;

b) Báo cáo tình hình thựchiện và kết quả PCGDMN TENT kèm theo biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diệnPCGDMN TENT, đội ngũ giáo viên mầm non, cơ sở vật chất và tài chính choPCGDMN TENT của đơn vị (theo mẫu). Báo cáo phải được thông qua Ban chỉđạo, Trưởng Ban chỉ đạo ký tên, đóng dấu của UBND cấp tỉnh; tổng hợpsố liệu thống kê phải đảm bảo tính hệ thống, chính xác;

c) Biểu thống kê tổng hợptrẻ em trong diện PCGDMN TENT, đội ngũ giáo viên mầm non, cơ sở vật chất vàtài chính cho PCGDMN TENT của cấp tỉnh được tổng hợp từ số liệu của các đơnvị cấp huyện, đóng thành tập theo thứ tự: biểu của đơn vị cấp tỉnh đến các đơnvị cấp huyện;

d) Hồ sơ công nhận cácđơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGDMN TENT.

2. Hồ sơ công nhận đơn vịcấp tỉnh đạt chuẩn

- Tờ trình đề nghị Bộ GDĐTkiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT đối với tỉnh;

- Quyết định của Bộ GDĐT thành lậpđoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT đối với cấp cấptỉnh;

- Biên bản kiểm tra PCGDMNTENT của đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT đối với cấptỉnh;

- Quyết định của Bộ GDĐT công nhận cấptỉnh đạt chuẩn PCGDMN TENT.

D. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Nghe báo cáo củaBan chỉ đạo phổ cập giáo dục của địa phương. Chất vấn,tra đổi của Đoàn kiểm tra với Ban chỉ đạo. Các thành viên trong Banchỉ đạo bổ sung báo cáo theo chất vấn của Đoàn kiểm tra;

2. Xem xét, nghiên cứu hồ sơ củaBan chỉ đạo địa phương;

3. Kiểm tra thực tế các quận,huyện trong tỉnh, thành phố (nội dung kiểm tra như điểm 1 và 2);

4. Kiểm tra một số xã, phườngthuộc huyện, quận được kiểm tra. Đối chiếu sổ theo dõi phổ cập, phiếu điềutra phổ cập với hộ gia đình có đối tượng phổ cập trong xã phường. Kiểmtra các lớp học của trẻ 5 tuổi tại trường mầm non về chất lượng, số lượngphòng học, đồ dùng đồ chơi (đối chiếu với Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11tháng 2 năm 2010 ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tốithiểu dùng cho giáo dục mầm non), số trẻ/lớp; số lượng, chất lượng, địnhmức GV/lớp; môi trường trong và ngoài lớp học, chất lượng bữa ăn, tổ chức ăncho trẻ; việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên (phỏng vấn giáoviên, xem bảng lương của nhà trường); dự một số giờ...đối chiếu với tiêuchuẩn phổ cập;

5. Làm việc với Ban chỉ đạophổ cập thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn. thông qua biên bản kiểmtra.

Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc Sở GDĐTchỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công vănnày. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, cần phảnánh về Bộ (qua Vụ Giáo dục Mầm non) để xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- VPCP (để báo cáo);
- Ban tuyên giáo TW (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG.
Nguyễn Thị Nghĩa

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2822/BGDĐT-GDMN quy trình hồ sơ kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục