BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2822/LĐTBXH-TCCB
V/v: đăng ký khóa Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

Hà Nội, ngày 28 tháng07 năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 20/7/2016, Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ có Công văn số 865/HCQG-ĐTBD về việc chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2016 nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, từng bước chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo, quản lý, Bộ đề nghị đơn vị lập danh sách Lãnh đạo đơn vị tham gia khóa bồi dưỡng trên, cụ thể:

1. Đối tượng: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng đơn vị (mỗi đơn vị cử từ 1-2 người).

2. Các khóa học:

- Khóa 1: Từ ngày 20/9/2016 đến ngày 21/10/2016;

- Khóa 2: Từ ngày 08/11/2016 đến ngày 08/12/2016.

3. Địa điểm học: Học viện Hành chính Quốc gia (số 77, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội)

4. Phương thức học: Trong giờ hành chính

5. Kinh phí:

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

- Học viện Hành chính Quốc gia hỗ trợ tiền học phí và tài liệu học tập.

- Đơn vị cử cán bộ đi học đảm bảo chế độ công tác phí theo quy định.

Danh sách đăng ký theo mẫu đính kèm gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đồng thời gửi vào địa chỉ email: [email protected] trước ngày 25/8/2016 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIĐơn vị:………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ

(Kèm theo Công văn số 2822/LĐTBXH-TCCB ngày 28 tháng 7 năm 2016)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Đăng ký tham gia khóa học từ ngày ....đến....

Nam

Nữ

1

2

3

4

...

Người lập biểuĐiện thoại liên hệ …………………

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

&nbs

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?