BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2822TCT/CS
V/v Thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 4626 CT/HTr ngày 7 tháng 3 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội nêu một số vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Công ty Thương mại Kỹ thuật điện tư có mua hàng hoá, dịch vụ của Công ty khác, có hoá đơn tài chính hợp pháp nhưng đơn vị bán hàng bị phát hiện là đơn vị có hoạt động buôn bán hoá đơn thì cơ quan thuế quản lý phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu hoá đơn giữa đơn vị mua và đơn vị bán hàng. Nếu xác định được bên bán thực tế có bán hàng và đã kê khai nộp thuế thì cho Công ty Thương mại Kỹ thuật điện tử được khấu từ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp phát hiện giữa hoá đơn lưu tại bên bán và hoá đơn giao cho khách hàng có sự chênh lệch về giá bán, số thuế giá trị gia tăng thì cần phải làm rõ trách nhiệm của mỗi bên. Nếu là lỗi của bên bán thì xử phạt vi phạm hành chính về thuế đồng thời cho bên mua được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và hạch toán giá trị vào chi phí. Nếu là lỗi của bên mua thì không được khấu trừ thuế đầu vào; không được hạch toán giá mua vào chi phí và bị phạt vi phạm hành chính về thuế.

Trường hợp phát hiện mua bán hoá đơn thì xử phạt hành chính về thuế cả bên mua và bên bán.

2. Trung tâm điện thoại di động tại Hà Nội CSMA sử dụng chung công tơ điện với chủ cho thuê mặt bằng theo hợp đồng thuê. Khi thanh toán tiền thuê mặt bằng và tiền điện thì yêu cầu chủ cho thuê mặt bằng phải xuất hoá đơn cho thuê mặt bằng và tiền điện (theo chỉ số công tơ phụ mà Trung tâm sử dụng) để làm căn cứ hạch toán chi phí của Trung tâm. Nếu chủ cho thuê mặt bằng là đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc cá nhân thì phải đăng ký mua hoá đơn lẻ tại cơ quan thuế theo quy định tại Điểm 6, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản pháp luật hiện hành.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc