BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2823/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Báo cáo tín dụng đối với HSSV

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Để chuẩn bị Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với họcsinh, sinh viên dự kiến vào cuối tháng 4/2009 qua truyền hình trực tuyến, Bộ Giáodục và Đào tạo đề nghị các đơn vị:

- Báo cáo về việc triển khai tín dụng đối với học sinh, sinhviên trong 02 năm thực hiện.

- Lựa chọn 01 học sinh, sinh viên được vay vốn viết thamluận về chính sách này.

- Để có thông tin tín dụng đối với HSSV phục vụ công tácquản lý, các đơn vị truy cập tại địa chỉ Webside:http://vayvondihoc.moet.gov.vn.

Các báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên -Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.8694029 hoặc0945.119.888, email: [email protected]) bằng thư điện tử trước ngày 08/4/2009và qua đường công văn trước ngày 10/4/2009.

Riêng ý kiến đóng góp về việc truy cập thông tin trên trangWeb http://vayvondihoc.moet.gov.vn xin gửi thêm về địa chỉ: Cục Công nghệ Thôngtin - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 18, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội,ĐT 04.38635712, email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO

02 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÍN DỤNGĐÀO TẠO

(Kèm theo công văn Số:2823/BGDĐT-CTHSSV ngày 02 tháng 4 năm 2009)

Các sở giáo dục và đào tạo, các trường đào tạo thực hiện báocáo theo đề cương dưới đây:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/2007/QĐ-TTG

1. Công tác triển khai văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thựchiện

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đàotạo

3. Việc xác nhận đối tượng vay

4. Kết quả thực hiện

5. Công tác kiểm tra, giám sát

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

III. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp

2. Kiến nghị

Các đơn vị yêu cầu 01 học sinh, sinh viên được vay vốn tíndụng viết tham luận về chính sách này theo các nội dung sau:

1. Tình hình sử dụng vốn vay

2. Những thuận lợi, khó khăn của người vay

3. Đề xuất, kiến nghị

Các báo cáo sẽ được lựa chọn, biên tập đưa vào tài liệu hộinghị tổng kết 02 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.