BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2823/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật sinh hóa Thái Nam Việt.
(318A, đường Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, TP. HCM)

Trả lời công văn số 01/05/2013 ngày14/5/2013 của Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật sinh hóa Thái Nam Việt đề nghịhướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu sản xuất sản phẩm xửlý nước dùng trong nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thuế suất thuế GTGT đã được quyđịnh cụ thể tại Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ThuếGTGT; Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổsung Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ; Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫnthi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Công ty có thể nghiên cứu các quyđịnh trên tại địa chỉ trang Web của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn hoặc Tổng cụcHải quan: www.customs.gov.vn để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơimở tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Công nghệ kỹ thuật sinh hóa Thái Nam Việt được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang