VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2823/VPCP-CN
V/v thông tin báo VietnamPlus nêu về vướng mắc trong phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Báo VietnamPlus ngày 02 tháng 4 năm 2019 có đưa tin: Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh, Việt Nam đã có chủ trương tốt về năng lượng tái tạo nhưng mắc ở khâu thực thi. Nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng rào cản về quy trình thủ tục khiến giá đầu tư bị nâng lên. Đơn cử, quy hoạch năng lượng và đất đai phải song hành, rào cản liên quan quy trình đầu tư cần được gỡ b. Theo nghiên cứu, giá thành năng lượng tái tạo có tới 30% nằm ở khâu quy trình thủ tục.

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Báo VietnamPlus;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KTTH, NN,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục