BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2824/TCT-KK
V/v: khai quyết toán hợp đồng thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3903/CT-KT1 ngày15/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỏi vướng mắc khi quyết toán hợp đồngthầu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tiết b Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, Tiếtc Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài:“c) Khai thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khaitheo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

- Tiết b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính hướng dẫn thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:“Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ làthời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Liên danh PoscoE&C-Samwhan ký hợp đồng thiết kế xâydựng để thực hiện dự án Cảng Quốc tế Cái Mép với chủ đầu tư là Công ty TNHH CảngQuốc tế Cái Mép thì Liên danh Posco E&C-Samwhan có trách nhiệm kê khai, nộpthuế với cơ quan thuế tại thời điểm hoànthành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịchvụ. Trường hợp khi kết thúc hợp đồng, các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, tiến hành thanh lý và chấm dứt hiệu lựccủa hợp đồng cũng như mọi nghĩa vụ có liên quan khác thì Liên danh PoscoE&C-Samwhan có trách nhiệm khai quyếttoán thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đượcbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS (TCT);
-
Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí