VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2824/VPCP-QHQT

V/v: ký MOU giữa AES và BCT về phát triển điện gió ở Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 3832/BCT-NL ngày 16 tháng 4 năm 2010 về việc ký Bản Ghi nhớ phát triển điện gió ở Việt Nam nối lưới với quy mô 200-250MW ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên giữa Tập đoàn AES và Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) xem xét, nghiên cứu tính khả thi về phát triển điện gió ở Việt Nam do Tập đoàn AES đề xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc