BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2824TCT/NV1
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Việt úc Ready Mix
(Số 4, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày 20 tháng 4 năm 2003 của Công ty TNHH bê tông Việt úc Ready Mix về việc thuế GTGT đối với công trình thuỷ điện Hàm Thuận - Đa My, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

I. Về thuế GTGT đối với Hợp đồng cung cấp bê tông cho nhà thầu phụ nước ngoài:

Theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2313 TC/TCT ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế GTGT đối với 3 dự án điện sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, thì: Các nhà thầu Việt Nam trực tiếp thực hiện xây lắp; được nhà thầu phụ nước ngoài chấp nhận thanh toán tiền thuế GTGT mới được áp dụng theo hướng dẫn này.

Trường hợp Công ty TNHH bê tông Việt úc Ready Mix chỉ cung cấp bê tông cho nhà thầu phụ nước ngoài EP, không trực tiếp thực hiện xây lắp công trình, không được nhà thầu phụ nước ngoài EP chấp nhận thanh toán tiền thuế GTGT thì không thuộc đối tượng được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2313 TC/TCT (nêu trên).

2. Về thuế GTGT áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn ĐTNN bán cho người mua nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn tại điểm 1.3c, mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì: trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp bê tông cho nhà thầu phụ nước ngoài để nhà thầu phụ nước ngoài sử dụng cho việc thi công công trình tại Việt Nam, thì mặt hàng bê tông nêu trên không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH bê tông Việt úc Ready Mix được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc