BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng NK của doanh nghiệp có vốn ĐTNN

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: CụcHải quan Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công địện số: 555/CHQTN-KTTTngày 30/5/2001, 556/CHQTN-KTTT ngày 30/5/2001 xin ý kiến chỉ đạo về việc: xétmiễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT cho các lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH tinhbột sẵn Hing Chảng Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài). Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001;Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 227/2001/QĐ-BKH ngày 17/5/2001,Quyết định số 462/2000/QĐ-BKH ngày 15/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư.

Các lô hàng nhập khẩu gồm: cấu kiện thép và xà xâydựng nhà xưởng, màng chống thấm PVC, keo lót đáy hồ xử lý nước thải, theo quiđịnh hiện hành để được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT thì các loạihàng hoá trên phải là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, nhập khẩulàm tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và phải tuân thủđúng quy định hiện hành về thủ tục hồ sơ, cụ thể:

* Về thuế nhập khẩu: phải được Bộ Thương mại hoặccơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền xét duyệt miễn thuế nhập khẩu trên cơ sởgiấy phép đầu tư, giải trình kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, danh mục vậttư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Trườnghợp hàng nhập khẩu là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (có trongdanh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tưban hành) nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt miễn thuế nhập khẩu,thì yêu cầu Cục Hải quan Tây Ninh kiến nghị cơ quan này xem xét lại việc xétduyệt miễn thuế nhập khẩu đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

* Về thuế GTGT: việc xác định hàng là vật tư trongnước chưa sản xuất được phải căn cứ vào danh mục vật tư xây dựng trong nước đãsản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Về thủ tục hồ sơ theo quy địnhtại Thông tư số 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninhbiết và tổ chức thực hiện đúng quy định

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường