BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/TCHQ-TXNK
V/v thông báo thụ lý khiếu nại

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tập đoàn INTIMEX
(Đ/c 61 Nguyễn Văn Giai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 616/INX-XNK ngày 14/5/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex khiếunại lần 2 về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng thịt gà đông lạnh(đùi 1/4) hiệu Foster farms, xuất xứ Mỹ nhập khẩu tại tờ khai số 1059/NKD /KV4ngày 04/02/2013 thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4 - Cục Hải quanTP. Hồ Chí Minh và đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nạilần đầu tại Quyết định số 27/QĐ-GQKN ngày 24/4/2013.

Căn cứ quy định tại Luật Khiếu nạisố 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Theo nội dung khiếu nại tại côngvăn số 616/INX-XNK ngày 14/5/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex, Tổngcục Hải quan thụ lý giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty CP Tập đoàn Intimex được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng