BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/TCT-CS
V/v: hóa đơn giá trị gia tăng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
(Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trả lời công văn số 3847/CV-TGĐ ngày 26/11/2013 của Ngânhàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Ngân hàng SHB) về việc sử dụng hóa đơn GTGT đối vớicác hoạt động dịch vụ ngân hàng chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Ngân hàng SHB, đối vớicác hoạt động dịch vụ ngân hàng chịu thuế, Ngân hàng SHB được thay thế liên 1hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Chi tiết mỗi số hóađơn đã lập liên giao cho khách hàng được thể hiện một dòng trên Bảng kê với đầyđủ các tiêu thức như: Tên, địa chỉ khách hàng; Số hợp đồng; Mã số thuế (đối vớikhách hàng có mã số thuế); Số hóa đơn; Ngày lập hóa đơn; Tiền dịch vụ chưa cóthuế GTGT; Thuế GTGT; Tổng cộng tiền thanh toán (đã có thuế GTGT). Trên bảng kêphải có các tiêu thức: Tên đơn vị lập hóa đơn; Mã số thuế; Kỳ tính tiền phídịch vụ; Ngày, tháng, năm lập bảng kê; Cộng số lượng hóa đơn trên một Bảng kê.

Bảng kê nêu trên được lập hàng tháng, được in ra giấy để lưutrữ bảo quản hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Việc bảo quản, lưu trữ bảngkê thực hiện theo quy định hiện hành về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Nếulưu trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đầy đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tênchữ ký thủ trưởng đơn vị, dấu đơn vị. Nếu lưu trữ bằng phương tiện điện tử thìbảng kê phải có chữ ký điện tử của đơn vị và nội dung bảng kê phải đảm bảo cóthể truy cập, kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu.

Ngân hàng SHB chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác củacác nội dung trên Bảng kê và lưu trữ thông tin trên Bảng kê như hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời Ngân hàng SHB được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân