BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/TCT-QLN
V/v: miễn tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng công ty đường sắtViệt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1673/ĐS-QLHT ngày23/6/2015 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc miễn tiền phạt chậm nộptiền thuê đất cho Tổng công ty đường st tại Khối 2C thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính Ph

Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hộiđã ban hành Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luậtvề thuế, trong đó, Quốc hội không quy định nội dung xóa nợ tiền phạt chậm nộpthuế phát sinh trước ngày 01/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan vàđã nộp khoản thuế gốc trước ngày 31/12/2014. Theo đó, Tổng cục Thuế chưa có cơsở để xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất cho Tổng công ty đường sắt ViệtNam theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 của Chính Phủ.

2. Về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Đề nghị Tổng công ty đường sắt Việt Nam lập và gửi hồ sơ vềCục Thuế thành phố Hà Nội theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 35 Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuếvà Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ để được giải quyếttheo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty đường sắt Việt Nam đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCTr Phi Vân Tuấn- (để b/c);
- Cục thuế TP Hà Nội (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ