VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/VPCP-KTTH
V/v thời gian trình Đề án cơ chế kinh doanh khí và phương án giá bán khí theo thị trường

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạicông văn số 2729/BCT-TCNL ngày 29 tháng 3 năm 2013 về việc gia hạn thời giantrình Đề án cơ chế kinh doanh khí và phương án giá bán khí theo thị trường;thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thươngkhẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định trong tháng 9 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng