BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2825TCT/NV2
V/v: Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty Unilever Việt Nam

Trả lời công văn số 107/Unilever ngày 10 tháng 7 năm 2003 của Công ty Unilever Việt Nam về việc “thuế TNCN đối với khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Theo hướng dẫn tại công văn số 214 TCT/NV2 ngày 15 tháng 1 năm 2003 Tổng cục thuế thì: “Trường hợp cá nhân người nước ngoài khi hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam được Công ty ở nước ngoài trợ cấp một khoản tiền kết thúc nhiệm kỳ công tác mà không được chi trả theo quy định của Bộ Luật lao động về mức trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, thì khi cá nhân người nước ngoài nhận được khoản tiền trên phải tổng hợp chung vào thu nhập thường xuyên để tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp”.

Như vậy, khoản tiền trợ cấp thôi việc, mất việc mà cá nhân được (tiền kết thúc nhiệm kỳ công tác) không được chi trả theo quy định của Bộ Luật Lao động thì khoản tiền này phải nộp thuế thu nhập thường xuyên.

Đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc, mất viện theo quy định của Bộ Luật lao động thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Phần chi trả vượt mức quy định của Bộ Luật thì số thu nhập vượt mức phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc