BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2826/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế TTĐB, thuế GTGT xe ô tô chuyên dùng NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua có phát sinh vướng mắcvề thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế giá trị gia tăng (GTGT) tăng thêm tínhtrên phần thuế TTĐB đối với các loại xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu. Để thốngnhất việc thực hiện, Bộ Tài chính đã có các công văn số 5767/BTC-TCHQ ngày 21/4/2009về việc thuế TTĐB, số 10509/BTC-TCHQ ngày 23/7/2009 về việc thuế TTĐB đối vớixe ô tô cứu thương nhập khẩu và số 266/BTC-TCHQ ngày 04/01/2010 hướng dẫn thựchiện về xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu.

Để thực hiện các văn bản hướng dẫn trên,Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Thông báo các công văn số 5767/BTC-TCHQ ngày 21/4/2009, số 10509/BTC-TCHQ ngày 23/7/2009 và số 266/BTC-TCHQ ngày 4/1/2010của Bộ Tài chính đến đầy đủ các doanh nghiệp có nhập khẩu và đang còn nợ thuếTTĐB và nợ thuế GTGT do tính tăng thêm trên phần thuế TTĐB xe ô tô chuyên dùngnhập khẩu tại đơn vị.

2. Hướng dẫn và chủ động phối hợp vớicác tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, nhập khẩu và đang còn nợ thuế TTĐB, thuếGTGT do tính tăng thêm phần thuế TTĐB xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu tại đơn vịđể xác định số xe đang còn nợ thuế thuộc hay không thuộc đối tượng được ghithu, ghi chi như hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 266/BTC-TCHQ :

- Trường hợp thuộc đối tượng được ghithu, ghi chi thì phối hợp với doanh nghiệp để lập hồ sơ ghi thu ghi chi theohướng dẫn. Nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụthể để Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn chỉ đạo kịp thời.

- Trường hợp không thuộc đối tượng đượcghi thu, ghi chi thì yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộpthuế trước ngày 30/3/2009 theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên; nhưngtạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan nếu đáp ứngđầy đủ các điều kiện sau:

+ Tại thời điểm đăng ký tờ khai, doanhnghiệp chỉ còn nợ thuế TTĐB, thuế GTGT do tính tăng thêm tính trên phần thuếTTĐB xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu, không còn nợ thuế quá hạn quá 90 ngày nàokhác;

+ Các lô hàng mới phát sinh đủ điềukiện nhập khẩu và phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quancác tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (45)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn