BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Phân loại mặt hàng giấy làn sóng để làm mát
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng;
- Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Gia Linh.
(Số 14 TT Công ty xây lắp hóa chất Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội).

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Gia Linh về Quyết định ấn định thuế số 30/QĐAĐ-KTSTQ ngày 8/3/2013 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan – Cục Hải quan Hải Phòng, đối với 49 tờ khai nhập khẩu mặt hàng khai báo là “Bộ phận trao đổi nhiệt dùng để gắn kèm với quạt thông gió dùng để tạo độ ẩm và làm mát, loại Pad-7090 và 7090 BC” gọi tắt là “mặt hàng giấy làn sóng để làm mát”. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 04/2009/BKHĐT ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/BKHĐT ngày 12/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ban hành danh mục máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;
Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính“đối với các trường hợp đã thực hiện áp dụng mức thuế theo Quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng là mặt hàng mới, dễ lẫn, phức tạp, khó phân loại hoặc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn nhưng vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau, thì Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn áp dụng mức thuế đối với mặt hàng đó phù hợp với yêu cầu bảo hộ sản xuất có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn, khuyến khích đầu tư, sản xuất trong nước và bảo đảm bình ổn thị trường, tránh gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.
Mặt hàng nhập khẩu là giấy làn sóng để làm mát được làm từ giấy chưa tẩy trắng đã tạo sóng, các lớp sóng được dán chéo lại với nhau tạo thành khối có cấu trúc rỗng; khi sử dụng có thể xếp các khối vào với nhau, số lượng các khối xếp to, nhỏ, tùy theo không gian ứng dụng; thường lắp kèm với quạt thông gió để làm mát và tạo độ ẩm trong nhà xưởng. Theo Phiếu kết quả thử nghiệm số 135/PPT-GĐ ngày 8/8/2013 của Công ty TNHH Viện Công nghiệp giấy xenluylô, thì thành phần của sản phẩm làgiấy có keo bền ướt, keo kết dính, thành phần bột giấy gồm 71,4% bột giấy cơ học và 28,6% bột giấy kraft.
Do mặt hàng giấy làn sóng để làm mát là mặt hàng phức tạp trong việc nhận định, xem xét và áp dụng các quy tắc phân loại; mặt hàng là sản phẩm trong nước chưa sản xuất được; Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Việt Nam đã có các Thông báo kết quả phân tích mặt hàng này đối với Công ty Gia Linh thuộc nhóm 84.19 (Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa số 452/TCHQ-PTPLMB ngày 16/4/2007 vào mã số 8419.50.90.00 và Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa số 689/CNPTPLHP-NV ngày 22/8/2012 vào mã số 8419.50.90), nhưng sau đó lại phân tích, phân loại mặt hàng nêu trên thuộc nhóm 48.23 (Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa số 0058/CNHP-NV ngày 21/01/2013)
Để không gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra xác định cụ thể 49 tờ khai dẫn trên do Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Gia Linh nhập khẩu làm thủ tục trước ngày 21/1/2013 (ngày Trung tâm PTPL có thông báo số 0058/CNHP-NV ngày 21/1/2013 phân loại mặt hàng nêu trên vào nhóm 48.23, mã số 4823.90.99 thay thế cho Thông báo số 689/CNPTPLHP-NV ngày 22/8/2012), nếu Công ty Gia Linh đã kê khai, phân loại mặt hàng giấy làn sóng theo mã số thuộc nhóm 84.19 theo thông báo của Trung tâm PTPL và Công ty đã kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định thì không xử lý lại.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Gia Linh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, PC (Bộ Tài Chính);
- Lưu: VT, TCHQ(14).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?