SỞ Y T- BẢO HIM XÃ HỘITỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/LN-SYT-BHXH
V/v sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh bảo him y tế

Nghệ An, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và thành phố;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện Công văn số 8418/BTC-TCT ngày23/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hóa đơn, chứng từ khi thanh toán chi phíkhám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT), Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếuthu quyết toán kinh phí KCB BHYT; Sở Y tế - BHXH tỉnh Nghệ An hướng dẫn và yêucầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Việc sử dụng hóa đơn; biênlai thu phí, lệ phí; phiếu thu để quyết toán kinh phí KCB BHYT:

Khi thực hiện thanh quyết toán kinhphí KCB BHYT hàng quý, năm giữa cơ sở y tế trực tiếp ký hợpđồng KCB BHYT (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB BHYT) với cơ quan BHXH, cơ sở KCBBHYT phải xuất hóa đơn hoặc biên lai thu phí, lệ phí hoặc phiếu thu cho cơ quanBHXH đối với phần chi phí KCB BHYT đã được cơ quan BHXH giám định và quyết toántheo đúng quy định tại Công văn số 8418/BTC-TCT ; cụ thể:

- Trường hợp cơ sở KCB BHYT đang đượcsử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo quy định của nhà nước, khi thanh quyết toánkinh phí KCB BHYT với cơ quan BHXH được tiếp tục sử dụng biên lai thu phí, lệphí đến hết năm 2015 để xuất cho cơ quan BHXH; trên biên lai phải ghi rõ nội dungthanh toán tiền KCB cho người có thẻ BHYT.

- Trường hợp cơ sở KCB BHYT đang sử dụnghóa đơn theo giá dịch vụ, khi thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT với cơ quanBHXH phải xuất hóa đơn cho cơ quan BHXH,trên hóa đơn phải ghi rõ nội dung thanh toán tiền KCB cho người có thẻ BHYT.

- Đối với các cơ sở KCB BHYT khác nhưBan bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, Phòng khám quân dân y kết hợp thuộc Bộđội Biên Phòng..., các đơn vị sự nghiệp (không phải doanh nghiệp, không có chứcnăng kinh doanh dịch vụ y tế), khi thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ quan BHXHđược sử dụng và phải xuất phiếu thu cho cơ quan BHXH.

2. Căn cứ, cách ghi và thờigian cung cấp hóa đơn; biên lai, phiếu thu:

a) Căn cứ ghi hóa đơn, biên lai, phiếuthu:

Biên bản thanh, quyết toán chi phí KCBBHYT hàng quý, mẫu số C82-HD ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam và các hồ sơ, tàiliệu liên quan.

b) Cách ghi hóa đơn, biên lai, phiếuthu:

- Nội dung ghi trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu: Thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh cho người cóthẻ BHYT.

- Ngày, tháng, năm lập hóa đơn, biên lai,phiếu thu là ngày, tháng, năm hoàn thành việc quyết toán chi phí KCB BHYT giữacơ quan BHXH và cơ sở KCB BHYT.

- Số tiền ghi trên hóa đơn, biên lai,phiếu thu là số kinh phí KCB BHYT được cơ quan BHXH quyết toán, cụ thể:

+ Trường hợp số quyết toán nhỏ hơn sốkinh phí tạm ứng cho cơ sở KCB BHYT thì phần kinh phí tạm ứng còn dư được chuyểnsang kỳ sau để quyết toán và ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu.

+ Trường hp số quyếttoán lớn hơn số kinh phí tạm ứng, số tiền ghi trên hóađơn, biên lai, phiếu thu bằng số quyết toán. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thanhtoán số kinh phí KCB BHYT còn thiếu so với số quyết toán cho cơ sở KCB BHYT.

c) Thời gian cung cấp hóa đơn, biên lai,phiếu thu:

Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kểtừ ngày hai bên thống nhất ký Biên bản thanh quyết toán và không quá 55 ngày kểtừ ngày kết thúc quý, cơ sở KCB BHYT phải xuất hóa đơn, biênlai, phiếu thu cho cơ quan BHXH đối với phần kinh phí KCB BHYT đã được quyếttoán của quý trước liền kề.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Công văn này thay thế Công văn liênngành số 1148/LN-SYT-BHXH ngày 12/6/2014 của Sở Y tế và BHXH tỉnh Nghệ An vềviệc sử dụng hóa đơn quyết toán kinh phí KCB BHYT.

b) Cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra,rà soát, đối chiếu và yêu cầu cơ sở KCB BHYT xuất đầy đủ hóa đơn, biên lai, phiếu thu theo đúng quy định tại văn bản này và Công văn số8418/BTC-TCT ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính, Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015của BHXH Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinhphí KCB BHYT (Có bản sao Công văn số 8418/BTC-TCT Công văn số 2580/BHXH-TCKT gửikèm văn bản này).

c) Trường hợp cơ sở KCB BHYT chậm cungcấp hóa đơn, biên lai, phiếu thu; trong khoảng thời gian tính từ ngày quá hạntheo quy định Khoản c, Mục 2 Công văn này cho đến ngày cung cấp hóa đơn, biênlai, phiếu thu; cơ quan BHXH có quyền từ chối thanh toán đối với khoản kinh phíKCB BHYT phải xuất hóa đơn, biên lai, phiếu thu. Khi nhận được hóa đơn, biênlai, phiếu thu; chậm nhất không quá 2 ngày làm việc, cơ quan BHXH có tráchnhiệm thanh toán theo đúng quy định.

d) Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Côngvăn số 8418/BTC-TCT của Bộ Tài chính, các cơ sở KCB BHYT chủ động phối hợp với cơquan BHXH và làm việc với cơ quan Thuế trên địa bàn đề nghị cấp hóa đơn, biênlai thu phí, lệ phí; kịp thời xuất hóa đơn, biên lai, phiếu thu cho cơ quanBHXH trong quá trình thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định tạiCông văn số 8418/BTC-TCT Công văn số 2580/BHXH-TCKT và văn bản này.

Yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thànhphố và các cơ sở KCB BHYT trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về BHXH tỉnhNghệ An hoặc Sở Y tế tỉnh Nghệ An để xem xét, giải quyết./.

SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN
GIÁM ĐỐC
Bùi Đình Long

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN
GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Toàn


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An;
- Phòng Giám định BHYT BHXH tỉnh Nghệ An;
- Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT Sở Y tế tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, phòng KHTC BHXH tỉnh Nghệ An.