BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hạnh Phúc.
(Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 38/CV-HP ngày14/01/2013 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hạnh Phúc về miễn thuếđối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Về vấn đề này, ngày 24/02/2011,Tổng cục Hải quan có công văn số 789/TCHQ-TXNK hướng dẫn việc thực hiện. Do đó,đề nghị Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra cụ thể hồ sơ, nếu Công ty nhập khẩuhàng hóa là vật tư xây dựng cho dự án ưu đãi đầu tư trước thời điểm Bộ Kế hoạchvà Đầu tư ban hành công văn số 8103/BKH-KTCN ngày 11/11/2010 và không thuộcDanh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tưsố 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì được miễn thuếhàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định theo quy định. Kể từ ngày 11/11/2010,nếu doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng nêu tại công văn số 8103/BKH-KTCN nêutrên thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hạnh Phúc được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Bình Dương (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường