BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2826/TCT /NV2
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty thoát nước Hà Nội

Trả lời công văn số 468/TN ngày 10 tháng 7 năm 2003 của Công ty thoát nước Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động thông tắc, hút bể phốt, nạo vét ga cống, làm vệ sinh, vận chuyển về bãi đổ. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 14, mục II, phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: Dịch vụ thông tắc, hút bể phốt, nạo vét ga cống, làm việc sinh, vận chuyển về bãi đổ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đồng thời hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho quá trình thông tắc, hút bể phốt, nạo vét ga cống, làm vệ sinh, vận chuyển về bãi đổ không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục thuế xin thông báo để Công ty thoát nước Hà Nội được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc