BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/TCT-QLN
V/v: Miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 913/CT-QLN ngày18/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xin ý kiến về việc xử lý không tính tiền chậmnộp đối với Công ty TNHH MTV TM dầu khí Đồng Tháp. Về việc này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: Công tyTNHH MTV TM dầu khí Đồng Tháp nộp thừathuế GTGT hàng nhập khẩu và được cơ quan Hải quan hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩunộp thừa tháng 11 và tháng 12/2014 là869.154.447 đồng. Công ty đã kê khai bổ sung tờ khai thuế tháng 11 và tháng12/2014 điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ là 869.154.447 đồng, đồngthời tăng số tiền thuế GTGT phải nộp tương ứng là 869.154.447 đồng. Sau khi kêkhai bổ sung, ngày 24/2/2015 Công ty đã nộp đủ số tiền 869.154.447 đồng vàongân sách nhà nước và phát sinh thêm số tiền chậm nộp phải nộp là 23.480.934đồng.

Tại Điều 35 - Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi,bổ sungmột số điềucủa Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chínhphủ quy định:

“1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theoquy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trongtrường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèohoặc trường hợp bất khả kháng khác.

4. Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báotiền chậm nộp quyền ban hành quyếtđịnh miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCNđối với thông báo mà mình đã ban hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị CụcThuế tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn Công ty lập hồ sơ và xem xét xử lý miễn tiền chậmnộp cho Công ty TNHH MTV TM dầu khí Đồng Tháp theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Thápbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT-Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng Minh