VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Thực hiện công tác GPMB phục vụ thi công Dự án cải tạo, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải.
- UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viễn thông Quân đội;
- Công ty Cổ phần FPT.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3551/BGTVT-CQLXD ngày 01 tháng 4 năm 2014) về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:
1. Thủ tướng Chính phủ biểu dương các địa phương đã chỉ đạo tích cực, cụ thể và đạt kết quả tốt, bàn giao 100% mặt bằng cho Bộ Giao thông vận tải để tổ chức thi công. Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Ban thi đua khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các địa phương này.
2. Yêu cầu các địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại lớn hơn 10% cần tổ chức chỉ đạo quyết liệt để bàn giao đúng tiến độ cam kết (gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
3. Các chủ công trình hạ tầng kỹ thuật (Tập đoàn VNPT, EVN, Viettel, FPT, các chủ công trình nước sinh hoạt) tích cực phối hợp chặt chẽ, kịp thời với địa phương, các Ban quản lý dự án để bàn giao mặt bằng kịp thời cho Bộ Giao thông vận tải tổ chức thi công (nhất là việc di dời 1.842 vị trí liên quan đến EVN).
4. Về nguồn vốn xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các Dự án: thực hiện cơ chế tạm ứng vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 523/TTg-KTTH ngày 21 tháng 4 năm 2014.
5. Bộ Giao thông vận tải đôn đốc cụ thể từng địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để bàn giao mặt bằng theo tiến độ cam kết, bảo đảm trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng pháp luật.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?