BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2827/LĐTBXH-KHTC
V/v thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Giámđốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
(Chủ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Trị).

Căn cứ Công văn số 448/SXD-XDCB ngày 15/6/2015 củaSở Xây dựng tỉnh Quảng Trị hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội có ý kiến về việc thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầutư xây dựng theo đề nghị của Chủ đầu tư dự án tại Công văn số 1140/LĐTBXH-QLDAngày 17/6/2015 như sau:

1. Đối với các gói thầu đến trước ngày 15/5/2015 đãđược phê duyệt nhưng chưa thực hiện và các gói thầu còn lại của dự án chưa đượcphê duyệt thì Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, cập nhập lại giá gói thầu để thẩmđịnh, phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với các gói thầu đã ký kết hợp đồng trướcngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Việc điều chỉnhgiá hợp đồng, khối lượng hoàn thành kể từ ngày 15/5/2015 thực hiện theo nộidung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

Yêu cầu Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúngquy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp