VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2828/VPCP-KTTH
V/v xử lý kết quả thanh tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Công nghiệp, Tài chính, Thương mại,
- Thanh tra Nhà nước,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4167 TC/TCT ngày 24 tháng 4 năm 2003 về việc xử lý thuế nhập khẩu lô hàng 17.000 bộ linh kiện xe máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn, của Thanh tra Nhà nước tại công văn số 609/BC-TTNN ngày 03 tháng 6 năm 2003, báo cáo kết quả thanh tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn và việc các Bộ, cơ quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 3122/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 6 năm 2002 và số 5071/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án, điều tra làm rõ các hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn (bao gồm cả Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) và của các cán bộ công chức Nhà nước có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Thương mại và Tổng cục Hải quan kiểm điểm trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về những nội dung nêu tại điểm 3,mục II Báo cáo trên của Thanh tra Nhà nước; đồng thời; tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy