BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2828TC/TCHQ
V/v: xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng NK theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và Du lịch Sài Gòn
(Số 8A - Nguyễn Tất Thành - Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh)

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 611/VPCP-KTTH ngày 02/02/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu 03tàu cánh ngầm của Công ty TNHH Dòng sông xanh.

Xét đềnghị của Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và Du lịch Sài Gòn tại công văn số16/07-CV04 ngày 10/7/2004;

Bộ Tàichính thông báo: 03 tàu cánh ngầm nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu số 2411/KV3 /NKD ngày 16/9/1999 và số 2848/KV /NKD ngày 12/11/1999 mở tại Chi cục Hảiquan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III do Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và Du lịchSài Gòn nhập khẩu uỷ thác cho Công ty TNHH Dòng sông xanh để tạo tài sản cố địnhtheo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Tàichính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Dịch vụ hànghải và Du lịch Sài Gòn biết phối hợp kiểm tra xác định, nếu 03 tàu cánh ngầm củaCông ty TNHH Dịch vụ hàng hải nhập khẩu theo tờ khai nêu trên đã được UBND thànhphố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Dòng sôngxanh thì thực hiện thanh khoản số tiền thuế nhập khẩu cho Công ty; Trường hợp Côngty đã nộp thuế nhập khẩu thì làm thủ tục hoàn trả, hoặc bù trừ vào số thuế nhậpkhẩu Công ty còn nợ, hoặc khấu trừ vào số thuế phải nộp của lô hàng nhập khẩu lầnsau.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TCHQ (9)

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An