BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2828TC/TCT
V/v CS thuế đối với tài sản chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty Liên doanh xây dựng và kinh doanh Khu chế xuất Tân Thuận

Trả lời công văn số 012/TTC-TV03 ngày 7/3/2003 của Công ty Liên doanh xây dựng và kinh doanh Khu chế xuất Tân Thuận về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng trạm biến thế điện và các trang thiết bị điện, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ĐTNN tại Việt Nam thì trường hợp Công ty nhập khẩu trạm biến thế điện và các trang thiết bị đi kèm đã được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng cho Công ty Điện lực Hiệp Phước thì phải được Bộ Thương mại chấp nhận và phải truy nộp các khoản thuế liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Liên doanh xây dựng và kinh doanh Khu chế xuất Tân Thuận được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến