VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2829/VPCP-KTN
V/v: thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đến trung tâm xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghịcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 385/UBND-XD ngày 10 tháng 3 năm2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1910/BKHĐT-KTĐP &LTngày 29 tháng 3 năm 2011), Tài chính (công văn số 4594/BTC-ĐT ngày 07 tháng 4năm 2011) và Giao thông vận tải (công văn số 1691/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 3năm 2011) về việc xin thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đếntrung tâm xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạchvà Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp Dự án nêu trên vào danhmục vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 nếu đủ điều kiện. Trước mắt, Ủyban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện việc phân bổ vốn theo Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn địnhkinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Báivà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C22s

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý