BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kếtviệc thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữliệu đất đai giai đoạn 2008-2014 (dự kiến quý I năm 2015), và để có căn cứ đềxuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉđạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồsơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai từ năm 2008 đến nay và dự kiến kếhoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 như sau:

1. Kết quả thực hiện đo đạc, lập bảnđồ địa chính hệ tọa độ HN72 và VN 2000; cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sởdữ liệu đất đai đến hết năm 2014. Nội dung tổng hợp báo cáo theo mẫu Biểu số01, 02 kèm theo Công văn này.

2. Tình hình thực hiện của các Thiếtkế kỹ thuật – dự toán thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp Giấy chứngnhận; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai ởđịa phương từ năm 2008 đến năm 2014. Trên cơ sở nguồn lực thực hiện ở địaphương, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấpGiấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2015. Nội dung tổnghợp báo cáo theo mẫu Biểu số 03, 04 kèm theo Công văn này.

Riêng năm 2014 cần báo cáo cụ thể:tổng giá trị khối lượng đã thực hiện trong năm cần quyết toán; kinh phí đã đượcgiao (gồm kinh phí năm trước chuyển sang, kinh phí được giao trong năm); kinhphí đã giải ngân trong năm; kinh phí chưa sử dụng được chuyển nguồn sang năm 2015,kinh phí phải nộp giảm, nộp trả (nếu có). Nội dung tổng hợp báo cáo theo mẫuBiểu số 05 kèm theo Công văn này và gửi kèm các giấy tờ sau:

- Bản đối chiếutình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước(bảng đối chiếu kinh phí có phần dự toán chi cho dự án);

- Văn bản thông báo xử lý số dư dựtoán và tạm ứng kinh phí năm 2014 chuyển sang năm 2015 của dự án (nếu có);

- Bản thuyết minh lý do phần kinhphí đã giao chưa được giải ngân và kế hoạch giải ngân tiếp theo cho phần kinhphí được chuyển nguồn sang năm 2015.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài nguyênvà Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 10 tháng 02 năm 2015theo địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; bản số gửi quađịa chỉ email: [email protected]; điện thoại: 04 36290204.

(Bộ Tài nguyên và Môi trường khôngghi nhận số liệu báo cáo của những địa phương chỉ gửi báo cáo bản số về địa chỉEmail mà không gửi bản giấy).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đúng tiến độ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 283/BTNMT-TCQLĐĐ 2015 xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai 2008 2014