BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 283/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 936/CV – BGD ngày 20/10/2008 của Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng vềviệc áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Các công việc theo nhóm được quyđịnh trong Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ là phân loại thang lương tương ứng theo các ngànhnghề của công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cách hiểu của Chủđầu tư (bên A) như trong công văn số 936/CV – BGD ngày 20/10/2008 là phù hợpvới quy định về tiền lương theo nhóm của Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công tyxây dựng 621 – Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định ./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang